Detaljerade villkor till bostadsköpare

Skydd dubbel boendekostnad

Som köpare av bostadsrätt (bostadsrättsköpare) i någon av Riksbyggens bostadsrättsprojekt från och med 2017-10-01 eller senare, omfattas du av ett skydd mot dubbla boendekostnader. Kostnaden som avses är månadsavgiften i den nya bostadsrätten som förhandsavtalet eller upplåtelseavtalet avser.

1. Skydd mot dubbel boendekostnad ersätter månadsavgiften till bostadsrättsföreningen för er nya bostadsrätt maximalt 10 000 kr per månad, under högst tolv månader.

1.1 Ersättning utgår om ni inte har ingått avtal om försäljning av ert gamla boende före tillträdesdagen för er nya bostad, dock under förutsättning att ert tidigare boende har utbjudits till försäljning på marknadsmässiga villkor via registrerad fastighetsmäklare under minst 6 månader (se vidare de undantag som anges under punkt 2).

1.2 Ersättning utgår vidare om ni som köpare under första året från tillträdesdagen (reducerat med tiden för eventuellt framflyttat tillträde) blir heltidssjukskriven under en sammanhängande tid om mer än 30 dagar. Ersättning utgår då för varje sådan sammanhängande sjukskrivningsperiod, dock längst 12 månader efter det faktiska tillträdet av bostadsrätten (reducerat med tiden för eventuellt framflyttat tillträde). (se vidare de undantag som anges under punkt 2).

1.3 Ersättning utgår vidare om ni som köpare under första året från tillträdesdagen (reducerat med tiden för eventuellt framflyttat tillträde) blir ofrivilligt arbetslös under en sammanhängande tid om mer än 30 dagar. Ersättning utgår då för varje sådan sammanhängande arbetslöshetsperiod, dock längst 12 månader efter det faktiska tillträdet av bostadsrätten (reducerat med tiden för eventuellt framflyttat tillträde). (se vidare de undantag som anges under punkt 2) Ersättningen utgår under förutsättning att ni har varit fast heltidsarbetande under de tre månaderna närmast före upplåtelseavtalets ingående med bostadsrättsföreningen (se vidare de undantag som anges under punkt 2).

Avbokningsskydd

Gäller för köpare eller hemmahörande barn under 18 år som drabbas av kritisk sjukdom eller avlider och p.g.a. detta väljer att inte genomföra köpet. Avbokningsskyddet ersätter de kostnader som köparen är skyldig att betala p.g.a. att de frånträder avtal med bostadsrättsföreningen. Ersättningsbeloppet kan högst uppgå till summan av erlagd förskottsavgift, handpenning samt egna inredningsval. Utbetalningen sker till köparen via Riksbyggen, från bostadsrättsföreningen. Avbokningsskyddet gäller fram till och med tillträdesdagen.

Framflyttning av tillträdesdag

Bostadsrättsköparen kan begära ett framflyttat tillträdesdatum, upp till tre månader från beräknad tillträdesdag, om bostadsrättsköparen inte har ingått avtal om försäljning av sitt gamla boende före tillträdesdagen för den nya bostaden, dock under förutsättning att bostadsköparens tidigare boende har utbjudits till försäljning på marknadsmässiga villkor via registrerad fastighetsmäklare under minst 6 månader (se vidare de undantag som anges under punkt 2).

2. Undantag
Rätt till ersättning till bostadsrättsköparen, enligt dessa villkor föreligger inte om något av följande förhållanden föreligger.
2.1 efter att sälj kontrakt ingåtts med köpare gällande bostadsrättsköparens gamla bostad, om den gamla bostaden är av annan typ än bostadsrätt eller en- eller tvåfamiljsfastighet, om den gamla bostaden inte är bostadsrättsköparens permanentbostad, vilket innebär att bostadsrättsköparen skall ha bott i bostaden, och varit folkbokförd på den adressen, antingen under minst ett år omedelbart före försäljningen eller minst tre av de senaste fem åren, om den gamla bostaden skadas på grund av brand, storm, översvämning, vattenskada, radioaktivitet eller liknande händelse, efter att ni tecknat förhandsavtal eller upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen.

2.2 för bostadsrättsköpare som är berättigade till pension, avgångsvederlag eller dylikt, om bostadsrättsköparen inte erhåller sjukersättning från Försäkrings-kassan under hela den aktuella sjukskrivningsperioden och kan verifiera utbetalda sjukpenningbelopp med underlag från Försäkringskassan, för sådan sjukskrivningsgrund som förelåg då förhandsavtal eller upplåtelseavtal tecknades med bostadsrättsföreningen.

2.3 för bostadsrättsköpare som är berättigade till pension, avgångsvederlag eller dylikt, om ni inte har varit anmäld som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen under hela den aktuella arbetslöshetsperioden och kan verifiera det, om ni själv har sagt upp er anställning, eller om den på annat sätt har upphört med ert samtycke, om det förekommer regelbunden eller säsongsbetonad arbetslöshet inom dennes yrke, arbetslösheten grundar sig på att bostadsrättsköpare har deltagit i otillåten strejk eller en olaglig verksamhet, denne pensionerar sig från fast arbete, för skada som har sin grund i omständighet som var känd och/ eller förelåg vid tecknandet av förhandsavtal eller upplåtelseavtal.

Definition av kritisk sjukdom

Diagnos konstaterad av läkare rörande ett av följande tillstånd: cancer, hjärtattack, kranskärlsoperation, stroke, transplantation av ett viktigt organ eller njursvikt. De diagnoser som täcks av avbokningsskyddet definieras nedan:

a) Cancer förekomst av en elakartad svulst. En elakartad svulst kännetecknas av okontrollerad och onormal tillväxt och spridning av elakartade celler samt vävnadsangrepp. Definitionen av cancer omfattar inte följande cancerformer:
– icke-invasiv cancer in situ
- alla former av lymfom i form av humant immunbristvirus (HIV)
- Kaposis sarkom i förening med humant immunbristvirus (HIV)
- alla former av hudcancer, med undantag för invasivt melanom
- kronisk lymfatisk leukemi

b) Första hjärtattack definieras som en myokardisk infarkt, eller att en del av hjärtmuskeln dör till följd av otillräcklig blodtillförsel till hjärtat som kännetecknas av symptom som återkommande händelser med typiska smärtor i bröstregionen och en reduktion på 15 % av den normala blodmängd som normalt pumpas ut från den vänstra hjärtkammaren vid varje hjärtslag och förhöjning av hjärtenzymer och nya karaktäristiska elektrokardiografiska förändringar.

c) Stroke definieras som alla cerebrovaskulära tillstånd (inte inkluderande övergående ischemiska anfall) som ger neurologiska följdsjukdomar och varar mer än 24 timmar och omfattar infarkt i hjärnvävnad, blödning från en åder i kraniet och embolisering förorsakad av en källa utanför kraniet. Det måste föreligga skriftlig dokumentation om neurologiska skador från en neurolog.

d) Hjärtsjukdom som kräver operation definieras som genomförande av öppen hjärtkirurgi som är medicinskt nödvändig och utförs av en kirurg som är specialist på hjärt och bröstregionen i en eller flera hjärtpulsådror på grund av sjukdom i dessa blodådror. Angioplastik, laser eller andra intra-arteriella metoder ingår inte i denna definition.

e) Transplantation av ett viktigt organ definieras som det förhållandet att den försäkrade har genomgått en transplantation som är medicinskt nödvändig av ett av följande organ: hjärta, lungor, lever, njure, bukspottkörtel eller benmärg. Transplantationen skall genomföras av kirurg som är godkänd specialist inom det konkreta medicinska fackområdet.

f) Njursvikt definieras som slutstadiet av en njursjukdom och kännetecknas av kronisk obotlig svikt i njurfunktionen i båda njurarna, där den försäkrade till följd av njursvikten genomgår medicinskt nödvändig regelbunden hemodialys, peritonealdialys eller njurtransplantation, som är godkänd av en njurspecialist.